Asertivitate|Assertiveness|Assertivité

Articol postat la 8 noiembrie 2011.

[lang_ro]

Curs de dezvoltare a comportamentului asertiv

Obiectivele cursului

 1. Definirea comportamentului asertiv si modelarea motivatiei pentru adoptarea acestuia
 2. Cunoasterea modului propriu de comportament, atitudini si modele proprii de raportare la diferite situatii
 3. Dezvoltarea unui mod de raspuns proactiv si concis la comportamentele celorlalti
 4. Dezvoltarea unei flexibilitati in modul de raportare la situatii conflictuale
 5. Imbunatatirea abilitatilor de raspuns si reactie in situatii specifice sau in cele de zi cu zi
 6. Dezvoltarea unor strategii de comunicare asertiva

Modulele cursului

 1. Introducere
  • identificarea temelor de discutie si obiectivelor cursantilor
  • constientizarea propriului comportament
  • recunoasterea beneficiului obtinut prin adoptarea tehnicilor asertive
 2. Principii de baza in asertivitate
  • identificarea stilurilor de interactiune comune
  • identificarea stilului propriu de interactiune si al celorlalti
  • recunoasterea diferitelor stiluri non asertive
  • identificarea punctelor personale forte si slabe in interactiunea cu ceilalti
 3. Exprimarea abilitatilor proprii
  • cresterea constiintei de sine
  • investigarea rolului experientei anterioare
 4. Identificarea modului in care identitatea proprie, fricile si obiceiurile afecteaza modul de relationare
 5. Investigarea modului in care oamenii raspund in cazul unui conflict
  • imbunatatirea modului in care se raspunde la conflict
  • recunoasterea stilului propriu de conflict ca un factor important in asertivitate
  • identificarea si recunoasterea nevoii de a raspunde diferit la situatii conflictuale
 6. Depasirea situatiilor problematice
  • identificarea situatiilor care cer un comportament asertiv
  • recunoasterea dinamicii interactiunilor constructive versus distructive
 7. Adoptarea unor strategii asertive eficiente
  • dezvoltarea unor modalitati de raspuns adecvate
  • identificarea stilului propriu de comportament asertiv si adaptarea interactiunii pentru a se plia pe acest stil
  • renuntarea la „datul vinei” si focusarea pe solutii
  • identificarea potentialului benefic al comportamentului asertiv
 8. Construirea setului de abilitati asertive
  • angajarea catre comportamente asertive: acceptarea responsabilitatii pentru practicarea comportamentului asertiv; initierea comunicarii asertive
  • comunicarea clara in situatii dificile
 9. Raspunsul la critici si atacuri personale
 10. Dezvoltarea „instrumentelor” asertive
  • puterea propozitiilor cu „Eu”
  • cum sa spui „nu” intr-un mod productiv
 11. Stabilirea unui stil asertiv propriu
  • modelarea abordarilor proactive de comportament
  • cum se raspunde la situatii problematice de zi cu zi
  • stabilirea scopurilor dorite intr-un mod realist
  • masurarea rezultatelor
 12. Dezvoltarea unui plan de comportament asertiv
  • adoptarea unei atitudini de respect si responsabilitate
  • monitorizarea permanenta a comportamentelor
  • modificarea planului astfel incat sa se adapteze schimbarilor

Competente obtinute

La finalul acestui curs, participantii:

Beneficiile cursului

Toti oamenii, fie ca lucreaza intr-un mediu organizational competitiv, fie ca au relatii sociale zi de zi, au nevoie de un stil de comunicare asertiv pentru a-si proiecta cu succes ideile si atitudinile catre ceilalti prin intermediul comunicarii. Abilitatea de a-ti exprima clar si cu incredere ideile si opiniile este cruciala. In acest curs veti obtine acele abilitati si cunostinte care va vor ajuta sa aplicati modele asertive practice in situatiile stresante sau in cele de care ne lovim zi de zi.

Public tinta

Participantii la curs sunt cei care observa ca modul lor de raportare la diferite situatii nu este cel optim si care sunt interesati de dezvoltarea unor abilitati de adaptare la situatii stresante si de flexibilizare a reactivitatii.

Durata cursului

Cursul se va desfasura pe parcursul a 24 de ore.

Trainer

Alte informatii

Grupurile se vor forma din maxim 12 participanti, datorita caracterului interactiv al cursului si al folosirii jocului de rol.

Recomandarea este ca acest curs sa se tina cu o frecventa de 2 pana la 4 ore pe saptamana.

Pretul cursului

Cursul costa 500 lei.

Calendarul si locul de desfasurare

Cursul se va desfasura la Bucuresti, dupa un orar care se va conveni cu cei interesati pe baza disponibilitatii de timp a acestora.

Formular de inscriere

[/lang_ro][lang_en]

Developing assertive behavior

Course objectives

 1. Defining and modeling assertive behavior motivation
 2. Knowledge of modes of behavior, attitudes and patterns of relating to their different situations
 3. Developing a proactive response and concise manner the behavior of others
 4. Development of a flexible reporting module conflict situations
 5. Improved response and reaction skills in specific situations on a daily basis.
 6. Developing assertive communication strategies.

Course modules

 1. Introduction
  • identify issues for discussion and student goals
  • awareness of own behavior
  • recognizing the benefits obtained by adopting assertive techniques
 2. Basic principles of assertiveness
  • identify common interaction styles
  • identify your own style of interaction and others’
  • recognizing different styles non assertive behavior
  • identification of personal strengths and weaknesses in interacting with others
 3. Expressing personal skills
  • increasing self-consciousness
  • investigating the role of previous experience
 4. Identify how identity, fears and habits affect relationships
 5. Investigating how people respond in the event of conflict
  • improve how they respond to conflict
  • recognizing your own style of conflict as an important factor in assertiveness
  • identification and recognition of the need to respond differently to conflict situations
 6. Overcoming the problem
  • identify situations requiring assertive behavior
  • recognition of constructive versus destructive dynamic interactions
 7. Adoption of effective assertive strategies
  • development of appropriate response methods
  • identify your own style of assertive behavior and interaction adjustment to fit this style
  • giving up „wagging guilt” and focus on solutions
  • identify potential benefits of assertive behavior
 8. Building assertive skills set
  • commitment to assertive behavior: accepting responsibility for practicing assertive behavior, initiating assertive communication
  • clear communication in difficult situations
 9. Response to criticism and personal attacks
 10. Development „tools” assertive
  • power sentences with „I”
  • how to say „no” in a productive way
 11. Establish a self assertive style
  • proactive approaches to behavior modeling
  • how to respond to problematic situations daily
  • setting desired goals in a realistic way
  • measuring results
 12. Developing an assertive behavior plan
  • adopt an attitude of respect and responsibility
  • permanent monitoring of behavior
  • modification plan so to adjust to changes

Skills obtained

At the end of this course, participants:

Course benefits

All people, whether they work in a competitive organizational environment or have social relationships every day, need assertive communication style in order to successfully design ideas and attitudes to others through communication. Ability to clearly and confidently express your ideas and opinions is crucial. In this course you get those skills and knowledge that will help you apply practical assertive models or those stressful situations we face every day.

Target audience

Course participants are those who see that their way of relating to different situations is not optimal and are interested in developing skills to adapt to stressful situations and flexible reactivity.

Trainer

Author of the course and trainer is Irina Paraschiv.

Additional Information

Location, price and timing shall be agreed with those interested. Please fill in the Registration form.

Registration form

[/lang_en][lang_fr]

Développer un comportement assertif

Objectifs du cours

 1. Définir le comportement assertif et modéliser la motivation pour son adoption
 2. Connaissance de son mode de comportement, des attitudes et des modes de relation dans diverses situations
 3. Développer une réponse proactive et de façon concise au comportement des autres
 4. Développement d’une approche flexible en se rapportant aux situations de conflit
 5. Améliorer la réponse et les compétences de réaction dans des situations spécifiques ou dans le quotidien
 6. Élaborer des stratégies de communication assertive

Durée du cours

Le cours est conçu pour 24 heures.

Modules du cours

 1. Introduction
  • identifier les questions à traiter et les objectifs des étudiants
  • prise de conscience de son propre comportement
  • reconnaissant les avantages obtenus en adoptant des techniques assertives
 2. Principes de base de l’assertivité
  • identifier les styles d’interaction communs
  • identifier votre propre style d’interaction et d’autres
  • reconnaître différents styles non assertives
  • identifier forces et faiblesses personnelles en interaction avec les autres
 3. Exprimer ses compétences
  • augmenter la conscience de soi
  • analyser le rôle de l’expérience antérieure
 4. Identifier la façon dont leur propre identité, les craintes et les habitudes affectent comment entrer en relation
 5. Étudier comment les gens réagissent en cas de conflit
  • améliorer la façon dont ils réagissent aux conflits
  • reconnaître votre propre style de conflit comme un facteur important dans assertivité
  • identification et la reconnaissance de la nécessité de réagir différemment à des situations de conflit
 6. Surmonter les situations problématiques
  • identifier les situations nécessitant un comportement assertif
  • reconnaissance de la dynamique des interactions constructives par rapport destructrices
 7. Adoption de stratégies assertives efficaces
  • développement de méthodes d’intervention appropriées
  • identifier votre propre style de comportement assertif et l’ajustement d’interaction pour s’adapter à ce style
  • renoncer à la «culpabilité qui remue» et se concentrer sur des solutions
  • identifier les avantages potentiels d’un comportement assertif
 8. Construire l’ensemble de compétences assertives
  • engagement à un comportement assertif: accepter la responsabilité de pratiquer un comportement assertif; initier la communication assertive
  • une communication claire dans des situations difficiles
 9. Réponse à la critique et attaques personnelles
 10. Développement „des outils” assertives
  • puissance des phrases avec „Je”
  • comment dire «non» de façon productive
 11. Établir son style assertif
  • modélisation des approches proactives de comportement
  • comment réagir face à des situations problématiques quotidiennes
  • fixer des objectifs souhaités de manière réaliste
  • mesurer les résultats
 12. Élaborer un plan de comportement assertif
  • adopter une attitude de respect et de responsabilité
  • surveillance permanente des comportements
  • modification du plan afin de s’adapter aux changements

Compétences acquises

À la fin de ce cours, les participants:

Les bénéfices du cours

Toutes les personnes, qu’elles travaillent dans un environnement organisationnel concurrentiel ou qu’elles ont des relations sociales quotidiennes, doivent un style de communication assertive afin de réussir à concevoir des idées et des attitudes par rapport à d’autres. Votre capacité à exprimer clairement et avec confiance les idées et les opinions est cruciale. Dans ce cours, vous obtenez les compétences et les connaissances qui vous aideront à appliquer des modèles pratiques assertives dans des situations stressantes ou dans des situations auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement.

Le public visé

Les participants sont ceux qui se rendent compte que leur manière de se rapporter à des situations différentes n’est pas optimale et sont intéressés à développer les compétences nécessaires pour s’adapter aux situations stressantes et de réagir avec plus de souplesse.

Le formateur

L’auteur du cours et le formateur est Irina Paraschiv.

D’autres informations

Les groupes auront un maximum de 12 participants, en raison de la nature interactive de la formation et de l’utilisation du jeu de rôle.

Calendrier et emplacement

Formulaire d’enregistrement

[/lang_fr]

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?