Negociere si medierea conflictelor|Effective negotiation and conflict mediation|

Articol postat la 8 noiembrie 2011.

[lang_ro]

Obiectivele cursului

 1. Invatarea metodelor de rezolvare eficienta a conflictelor
 2. Anticiparea conflictului si rezolvarea proactiva a acestuia
 3. Invatarea metodelor de gestionare a emotiilor puternice care apar intr-o situatie conflictuala
 4. Invatarea metodelor de negociere in cazul situatiilor conflictuale.
 5. Educarea in vederea abordarii conflictului ca o cale productiva catre progres

Durata cursului

Cursul se va desfasura pe parcursul a 20 de ore.

Modulele cursului

 1. Anatomia conflictului
  • definirea conflictului
  • stadiile conflictului
  • focusarea pe o abordare colaborativa
  • explorarea relatiei personale cu situatiile conflictuale si ajungerea la o abordare productiva
 2. Investigarea cauzelor conflictului
  • evidentierea surselor conflictului precum si a nevoilor care il alimenteaza
  • declasatorii situatiilor conflictuale
  • administrarea emotiilor puternice
 3. Conflictul in cadrul echipelor
  • recunoasterea situatiilor conflictuale ca un mod de progres al echipei
  • adaptarea situatiilor conflictuale pozitive in cadrul grupului
 4. Primii pasi catre rezolvarea conflictului
  • dezvoltarea si sustinerea conflictului
  • modelul in 6 pasi al rezolvarii situatiilor conflictuale
  • recunoastearea importantei emotiilor puternice in situatiile conflictuale
 5. Administrarea emotiilor puternice
  • explorarea credintelor, atitudinilor si emotiilor
  • determinarea obiectivelor dorite intr-o sitautie problematica
  • folosirea unui limbaj non verbal eficient si potrivit; realizarea unei concordante intre limbajul corporal si mesajul transmis
 6. Setarea unei baze pentru cooperare
  • „diagnosticarea” conflictului ; punerea intrebarilor potrivite ; identificarea factorilor cauzatori ai conflictului
  • alegerea alternativelor fezabile
 7. Stabilirea unui mediu propice medierii conflictului
  • inlaturarea barierelor in comunicare
  • confruntarea emotiilor negative
  • deschiderea dialogului mediator
 8. Dezamorsarea unei situatii conflictuale
  • de ce ne infuriem
  • cum ramanem calmi atunci cand ceilalti din situatia conflictuala nu sunt
 9. Rezolvarea conflictului
  • abordarea perspectivelor diferite
  • ascultarea activa a partilor implicate
  • stabilirea intereselor comune
  • explorarea optiunilor; solutii pe termen scurt si pe termen lung
 10. Formalizarea intelegerii
  • definirea intelegerii; de ce este necesar ca o intelegere sa fie scrisa?
  • luarea angajamentului catre ducerea la capat a intelegerii
  • stabilirea unor puncte de urmarire a progresului
  • ce facem daca intelegerea nu functioneaza?
 11. Obtinerea rezultatelor pozitive
  • lucru in echipe pentru rezolvarea unui conflict
  • crearea unui plan personal de actiune in cazul situatiilor conflictuale

Competente-obtinute

In urma acestui curs, participantii:

Beneficiile cursului

Conflictul intalnit la locul de munca nu are consecinte doar la nivelul indivizilor, dar si la nivelul dinamicii organizationale prin repercusiuni care se simt in intreaga companie. Acest curs va aduce acele cunostinte practice si teoretice care vor ajuta participantii in a se descurca in caz de situatii conflictuale, atat prin normalizarea reactiilor emotionale puternice dar si prin interventie pentru medierea si negocierea unui final potrivit.

Participanti

Participantii la acest curs sunt acei indivizi care se confrunta in mod constant cu situatii problematice si conflictuale si care cauta acele cunostinte si metode care sa ii ajute sa medieze situatiile.

Autorul cursului

Cursul este conceput si sustinut de: Irina Paraschiv.

Alte informatii

Recomandarea este ca acest curs sa aiba o frecventa de 2 pana la 4 ore pe saptamana.

Pretul cursului

Cursul costa 500 lei.

Calendarul si locul de desfasurare

Cursul se va desfasura la Bucuresti, dupa un orar care se va conveni cu cei interesati pe baza disponibilitatii de timp a acestora.

Formular de inscriere

[/lang_ro][lang_en]

Course Objectives

 1. Learning effective methods of solving conflicts
 2. Pro-actively anticipate and resolve conflict
 3. Learning methods for managing strong emotions that arise in a conflict situation
 4. Learning negotiation methods for conflict situations.
 5. Education to approach conflict in a productive way to progress

Course Length

The course will take place over 20 hours (adaptable)

Course Modules

 1. Conflict Anatomy
  • defining conflict
  • stages of conflict
  • focus on a collaborative approach
  • exploring personal relationship with conflict situations and reaching a productive approach
 2. Investigating the causes of conflict
  • highlighting sources of conflict and fueling needs you
  • triggers of conflict situations
  • managing strong emotions
 3. Conflict within teams
  • recognize conflict situations as a team progress
  • positive adaptation in conflict situations within the group
 4. First steps towards conflict resolution
  • developing and sustaining conflict
  • 6 steps model of solving conflict situations
  • recognizing the importance of strong emotions in conflict situations
 5. Managing strong emotions
  • exploring beliefs, attitudes and emotions
  • determining a desired objectives in a conflict situation
  • use of non verbal language effectively and appropriately; achieve consistency between body language and message
 6. Setting a basis for cooperation
  • „diagnosis” of the conflict, asking the right questions, identify causal factors of conflict
  • choice of feasible alternatives
 7. Establishing an enabling environment for conflict mediation
  • removing barriers in communication
  • confronting negative emotions
  • open dialogue mediator
 8. Defusing a conflict situation
  • what angered us
  • how do we remain calm when others are not in conflict situation
 9. Conflict
  • addressing different perspectives
  • active listening parties involved
  • establish common interests
  • exploring options, short-term solutions and long-term
 10. Understanding formalizing
  • definition of understanding, why is it necessary for an understanding to be in writting?
  • making the commitment to carry end of the deal
  • setting tracking points to progress
  • what if the understanding is not working?
 11. Obtaining positive results
  • work in teams to solve a conflict
  • create a personal action plan in case of conflict situations

Competences obtained

In this course, participants:

Course Benefits

Conflict met at work has consequences not only for individuals, but also the organizational dynamics that feel the repercussions throughout the company. This course will provide theoretical and practical knowledge that will help participants to handle the conflict, both by normalizing strong emotional reactions but also through mediation and negotiation intervention for a final fit.

Participants

Participants in this course are those individuals who are constantly faced with challenging situations and conflicts and those seeking knowledge and methods that help to mediate situations.

Trainer

Author of the course and trainer is Irina Paraschiv.

Additional Information

Location, price and timing shall be agreed with those interested. Please fill in the Registration form.

Registration form

[/lang_en][lang_fr][/lang_fr]

Comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaza acest articol?